+420 777 279 273 / info@ajurvedskepobyty.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Cestovní agentura Ajurvédské pobyty, Nikola Tomková, Sportovní 388, Jevany, 281 66; IČO: 86567748; DIČ: 8151010164
  1. PROHLÁŠENÍ

  1.1       Cestovní agentura Ajurvédské pobyty / Nikola Tomková, sídlo/provozovna Sportovní 388, Jevany, 281 66, IČO 86567748, DIČ 8151010164 je cestovní agenturou, která zprostředkovává služby cestovního ruchu ( dále jen „CA Ajurvédské pobyty“ ) a to dle Zákona č. 159/1999 Sb, § 3.

  1.2       Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“ ) se vztahují na zprostředkování prodeje či rezervace služeb cestovního ruchu, které nabízí CA Ajurvédské pobyty a upravují tak především vzájemná práva a povinnosti mezi ní a jejími Klienty (právnickými i fyzickými osobami).

  1.3       CA Ajurvédské pobyty nabízí své zprostředkovatelské služby zejména prostřednictvím svých webových stránek a komunikací přes email.

  1.4       Používané výrazy v těchto VOP:

  Klient je fyzická, či právnická osoba, která má zájem o služby, které CA Ajurvédské pobyty nabízí.

  Rezort je poskytovatel ubytování, vč. služeb, které nabízí k ubytování. Jedná se především o ajurvédské procedury, vč. stravování.

  Pobyt je ubytování v Rezortu, vč. služeb, které daný Rezort nabízí a které si může klient objednat. Pobyt ( ubytování ) není zájezdem ( dle Zákona č. 159/1999 Sb. ).

  Rezervace pobytu (smlouva) je výsledek zprostředkovatelské služby CA Ajurvédské pobyty mezi Klientem a Rezortem.  Jedná se o závaznou rezervaci (smlouvu) cestovního produktu, bez ohledu na to, zda za něj zaplatíte okamžitě, nebo později. Rezervaci pobytu (smlouvu)  zprostředkovává CA Ajurvédské pobyty a je uzavřená mezi Klientem a Rezortem.

  1. SLUŽBY CESTOVNÍ AGENTURY

  2.1       Není-li v jednotlivém případě ujednáno jinak, spočívají služby CA Ajurvédské pobyty ve zprostředkování nabídek třetích stran, většinou tedy Rezortů, které CA Ajurvédské pobyty nabízí a zprostředkování nabídek poskytovatelů dopravních služeb. Rovněž CA Ajurvédské pobyty zprostředkuje uzavření Rezervaci pobytu (smlouv)  mezi Rezortem a Klientem.

  2.1       CA Ajurvédské pobyty není stranou smlouvy mezi Klientem a třetím subjektem ( Rezortem, dopravní společností ) a nevyplývají jí ze zprostředkované Rezervace pobytu žádné povinnosti. CA Ajurvédské pobyty neprodává zájezdy. CA Ajurvédské pobyty pouze zprostředkovává nabídky třetích stran.

   

  1. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB CESTOVNÍ AGENTURY

  3.1       CA Ajurvédské pobyty vykonává zprostředkovatelskou činnost vedoucí k Rezervaci pobytu (smlouvu)  na základě závazné objednávky Klienta. Závazné objednávce předchází nezávazná poptávka Klienta po službách CA Ajurvédské pobyty, a to ústně, telefonicky, prostřednictvím webového rozhraní, emailem nebo jinou písemnou formou.

  3.2       Po obdržení poptávky od Klienta, CA Ajurvédské pobyty obstará cenovou nabídku na Pobyt z daného Rezortu, vč. nalezení volného termínu a délky pobytu pro Klienta. Cenovou nabídku zašle Klientovi k odsouhlasení.

  3.3       Projeví-li Klient jednoznačně souhlas s předloženou cenovou nabídkou, zmocňuje CA Ajurvédské pobyty, aby připravila písemnou Rezervaci pobytu (smlouvu) mezi Klientem a Rezortem. Rezervaci pobytu (smlouvě), Klient obdrží tyto VOP a s podpisem Rezervaci pobytu (smlouvy), zároveň vyslovuje souhlas s těmito VOP.  

  3.5       Na základě oboustranného závazného potvrzení pobytu – podpisu Rezervaci pobytu (smlouvy), Klient bezodkladně provede nákupy letenky, která navazuje na rezervovaný pobyt.

   

  1. CENA A PLATBA ZA POBYT

  4.1       CA Ajurvédské pobyty uvádí v nabídce ceny, které určuje každý Rezort samostatně. CA Ajurvédské pobyty nevstupuje do cenotvorby Rezortu.

  4.2       Cena pobytu je uvedená v Rezervaci pobytu, kterou potvrzuje Rezort a souhlasí s ní Klient. Cena je uvedená v měně „Euro“.

  4.3       Platební podmínky úhrady ceny za Pobyt udává Rezort. Jedná se většinou o platbu v hotovosti na místě, oproti platebnímu dokladu o uhrazení Pobytu. Některé Rezorty mohou žádat o zálohu z ceny za pobyt. Vše je podrobně uvedeno v písemné Rezervaci pobytu (smlouvě).

  4.4       Provizi za zprostředkovatelskou činnost CA Ajurvédské pobyty nehradí Klient, ale Rezort. Provize za zprostředkování nenavyšuje Klientovi cenu za Pobyt, ale je hrazena Rezortem z ceny Pobytu.

  4.5       Klient má právo na odstoupení od Rezervaci pobytu (smlouvy). Odstoupení od smlouvy je nutné učinit písemnou formou, kdy za den zrušení se považuje den, kdy toto oznámení bylo doručeno cestovní agentuře. V případě odstoupení od smlouvy o pobytu je Klient povinen uhradit odstupné ve výši: 30. – 21. den před odjezdem: 50 % z ceny zájezdu; 20. – 15. den před odjezdem: 70 % z ceny zájezdu; 14. – 4. den před odjezdem: 90 % z ceny zájezdu; 3 dny před odjezdem a méně: 100 % z ceny zájezdu.

   

  1. REKLAMACE A ŠKODY

  5.1       Za řádné poskytnutí služeb vyplývajících ze zprostředkované Rezervace pobytu mezi Klientem a Rezortem je odpovědný třetí subjekt ( Rezort ) . CA Ajurvédské pobyty, jako zprostředkovatel, neodpovídá za vady při samotném plnění zprostředkované Rezervace pobytu a ani za způsobené újmy.

  5.2       CA Ajurvédské pobyty Klientům doporučuje, aby případné vady reklamovali u poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění Pobytu, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace. Klient může vady oznámit i CA Ajurvédské pobyty, která vyvine součinnost v řešení reklamace. 

  5.3       Pakliže má Klient zájem provést jakékoliv změny ve zprostředkovaném Pobytu, je oprávněný obrátit se na CA Ajurvédské pobyty. CA Ajurvédské pobyty se zavazuje poskytnout klientovi maximální součinnost v jeho požadavku, nezaručuje však, že požadavku bude ze strany Klienta vyhověno.

   

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

  6.1       CA Ajurvédské pobyty poskytuje takové informace o Rezortu, které Rezort o sobě sám poskytuje na svých webových stránkách, fb, či jiné veřejně dostupné platformě.

  6.2       Pakliže se CA Ajurvédské pobyty dozví o okolnostech, které by znemožnily poskytnout Pobyt podle sjednaných podmínek, je povinná Klienta neprodleně informovat a vyvinout snahu při řešení dané situace.

  6.3       Klient je povinen poskytnout CA Ajurvédské pobyty takové informace a součinnost, která umožní CA Ajurvédské pobyty naplnit svou nabídku o poskytnutých službách, tedy uzavřít Rezervaci pobytu:

  • Poskytnout CA Ajurvédské pobyty identifikační údaje o sobě a spolucestujících. Jméno, adresu trvalého pobytu a datum narození.
  • Řídit se pokyny CA Ajurvédské pobyty nebo Rezortu ohledně vstupu do země, či doporučeními ohledně Pobytu.
  • Splnit pasové, celní, a zdravotní a další podmínky pro vstup do dané země
  • Uhradit cenu za Pobyt, která byla sjednána v Rezervaci pobytu
   
  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  7.1       CA Ajurvédské pobyty tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. CA Ajurvédské pobyty nikdy neposkytuje tyto údaje třetí straně s výjimkou situací, kdy je k tomu dle příslušných právních předpisů povinna (zejména úkony orgánů činných v trestním řízení apod.). 

  7.2       CA Ajurvédské pobyty je oprávněna spravovat osobní údaje objednatele v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování. CA CA Ajurvédské pobyty je dále oprávněna spravovat údaje osob, v jejichž prospěch byla smlouva uzavřena v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví a datum narození, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování.

  7.3       Uzavřením smlouvy o zprostředkování zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na svou elektronickou kontaktní adresu.

  7.4       Klient má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu info@ajurvedskepobyty.cz

   

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

  8.1       CA Ajurvédské pobyty je oprávněna všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. Tuto skutečnost je CA Ajurvédské pobyty povinna Klientovi písemně oznámit. Klient má právo změny odmítnout a smlouvu o zprostředkování z toho důvodu vypovědět nejpozději ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení.

  8.2       CA Ajurvédské pobyty a Klient si doručují především formou emailové komunikace, a to na email uvedený v objednávce anebo v nabídce.

  8.3       Tyto všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti ke dni 1. 7. 2023